Leder ditt anknytningsmönster till separation eller relation?

Om vi väljer ensamhet framför gemenskap, medvetet eller omedvetet beror till stor del på om vi känner misstro istället för tillit till och förtroende för andra människor. Detta mönster grundläggs i våra nära relationer under de första två åren av vårt liv. Som barn kan vi knyta an till flera personer så som föräldrar, syskon mor-och farföräldrar eller andra betydelsefulla personer som kontinuerligt befinner sig i vår närhet. Dessa personer grundlägger vårt relationsmönster och har därför en enorm påverkan på hela vårt fortsatta liv som sociala varelser. Ett gott socialt nätverk motverkar depression och andra psykiska sjukdomar. En inkännande närstående som är förutsägbar och stödjande lägger en positiv grund för en vårt liv uppemot 80 år framåt.
Men hormonet oxytocin som bildas i kroppen vid beröring påverkar också barnets anknytning positivt. Därför kan en förälder var hur bra som helst i övrigt, men om den fysiska kontakten saknas försvårar det vår anknytning till denne.

Anknytningsmönster

Beroende på hur vårdnadshavarens samspel med barnet ser ut kan fyra olika former av anknytningsmönster uppstå:

1. Trygg anknytning
2. Otrygg-undvikande anknytning
3. Otrygg-ambivalent anknytning
4. Otrygg - desorganiserad

Trygg anknytning

För att trygg anknytning skall uppstå behöver förälderns respons på barnet för det första vara förutsägbart och för det andra vara av uppmuntrande, stöttande och beskyddande karaktär. Relationen behöver genomsyras av värme och kärlek så väl verbalt som fysiskt. Då skapas en bra självkänsla och en grundtillit till andra människor. En tro på att de flesta människor vill en själv väl och att man är värd att älskas. En tro på att det inte finns en dold agenda. Människor med en trygg anknytning har lätt att vara andra nära, har en öppenhet mot andra människor och fungerar väl i långa relationer samtidigt som de också trivs med sitt eget sällskap.

Otrygg - undvikande

Om barnet ofta blivit bortstött av närstående när de behövt hjälp och närhet skapas en förväntan att andra människor också ska vara avvisande. Barnet lär sig då att det inte går att lita till andras välvilja och att det måste klara sig självt. anknytning-barnKänslor, speciellt sorg, ilska, frustration blir då av ondo eftersom det lett till att de blivit bortstötta och de tänker sig därför snarare fram till svaren än att lyssna till hur det känns. Istället för känslor kommer då en tomhet och brist på glädje i livet. Det är svårt att vara riktigt glad om man har kvar all ledsamhet, sorg, ilska och frustration inom sig. Hur vet man ens om man är glad om det aldrig är någon skillnad i ens känsloläge?
Som vuxna är de ofta omtyckta av sin omgivning och lätt att ha att göra med eftersom de inte är känslostyrda. De föredrar ytliga relationer och håller en känslomässig och/eller fysisk distans i nära relationer. Personer med ett otryggt undvikande anknytningsmönster drar sig ofta undan nära relationer då krav på närhet uppstår. De väljer ofta att lämna relationen efter en intensiv förälskelse eftersom de då blir så upptagna av partners brister att det tvivlar på att partnern är den rätte, men egentligen handlar det mer om en rädsla för närhet och oförmåga att känna, visa och hantera starka känslor. De bär ofta på en känsla av ensamhet.

Om du har problem med närheten till andra människor kan du utmana dig själv att utvecklas genom att berätta något personligt, känna efter vad du känner och våga vara sårbar. Du kan hitta mer övningar i närhet online.

Om båda i en parrelation är otryggt-undvikande så ökar risken för känslomässig distans i relationen där passionen uteblir till fördel för förnuftet.

Otrygg - ambivalent

Barn med otrygg-ambivalent anknytning har en erfarenhet av att ibland bli omhändertagna och ibland avvisade när de behöver hjälp och tröst. Osäkerheten gör att de vill vara nära sin vårdnadshavare för att ha koll på att denne finns kvar. De växer upp med en separationsångest och oro. De är osäkra på sin betydelse för andra.Ambivalent

De är i stor utsträckning känslostyrda. Som vuxna uppfattas de ofta som kreativa personer som har nära till sina känslor. I nära relationer skrämmer de ibland iväg människor med sin starka önskan om närhet. En del är så rädda att bli övergivna att de istället undviker nära relationer medan en andra växlar mellan att klänga på sin partner och avvisa denne, vilket är ett mönster det tagit efter från hur de blivit behandlade som barn av sina föräldrar.

Om du är klängig är risken stor att du tröttar ut den andre. Försök i så fall att motstå impulsen att ständigt söka kontakt och bekräftelse från din omgivning. Ett sätt att hantera det i förhållande till en partner kan vara att fortsätta att aktivera sig vid sidan om relationen, umgås med andra, sporta mm istället för att ständigt försöka träffa din partner. Försök också att notera om du ställer orimliga krav på relationen.

Om två personer med otrygg-ambivalent anknytning är i en parrelation så blir relationen ofta väldigt stormig och ökar risken för svartsjuka och ständiga uppbrott.desorganiserad

Otrygg - desorganiserad

Kategorin otrygg-desorganiserad är mer ovanlig och uppstår ofta som ett resultat av fysisk eller psykisk misshandel samt om vårdnadshavaren har stora svårigheter att tolka barnets signaler på rätt sätt så att barnet upplever denne som skrämmande. Dessa barn får ofta svåra relationsstörningar med undvikande beteende i vuxen ålder eftersom det lärt sig att förknippa närhet med smärta och svek. De avslutar ofta snabbt en relation eller undviker riktigt nära relationer helt trots att de kan ha en jättestor önskan om kärlek och trygghet. För att lösa problemet med den stora längtan kan de gå in i en relation genom att anpassa sig till största delen till de andras behov och därmed göra avkall på sina egna känslor och behov, vilket leder till en ångest som denne inte vet vad den beror på.

Försök att prioritera dina egna behov mer än den andres i relationer. Acceptera inte att andra behandlar dig illa och kör över dina behov. Tala om för dem att du inte tolererar det och om det inte hjälper lämna då relationen. Gör dig oberoende genom att ha ett stort socialt nätverk och/eller aktiviteter i ditt liv. Om du behöver hjälp med att veta vilka dina behov är finns det bra hjälp att få i terapier på psykologmottagningar och hos psykologer online.

Bli kvitt ensamhet

ensamhet

Bästa sättet att undvika ensamhet eller separation är en god självkänsla. Har man en god självkänsla vill man träffas men har även har annat som är viktigt i sitt liv. Man tar hand om sina egna behov, respekterar den andres och går inte med på att bli överkörd. Om du har en otrygg anknytning som hindrar dig från hälsosamma nära relationer är det viktigt att du lägger märke till hur du relaterar till andra människor. Det är inte ovanligt att den som har en otrygg anknytning söker sig till någon annan med ett otryggt anknytningsmönster. Om båda är otrygga tenderar dessa ofta att söka efter en annorlunda form otryggt anknytningsmönster för att komplettera sin egen otrygghet, vilket tyvärr snarare brukar förstärka varandras otrygghet än minska den.

Om det är svårt att ändra på ditt sätt att interagera i nära relationer är det bra att söka samtalsterapi med psykolog. På internet kan du enkelt och snabbt komma i kontakt med psykologer online.

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018