Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är ett medfött autismspektrumtillstånd, det vill säga en form av autism och kallas ibland för högfungerande AST eller ASD/Asperger. Aspergers Syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte kan botas och försvinner inte med tiden. ASD/Asperger uppstår då hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt oftast av genetiska orsaker. Den typiske personen med asperger är normalintelligent och det syns inte utanpå att den har AST. Man vet idag inte vad den neuropsykiatriska funktionsskillnaden beror på men man vet att den har en ärftligt komponent. Symtomen kan variera ganska mycket mellan olika personer men det är framför allt symtom som ger en funktionsnedsättning beträffande social interaktion och föreställningsförmågan som är karaktäristiska för ASD/Asperger.

Social interaktion

Risken är stor att relationen till andra är ansträng då personer med asperger ofta har svårt för att leva sig in i hur andra tänker, upplever och känner. Det är vanligt att de säger precis vad de tycker utan att förstå att det kan såra andra. Det sociala småprat som ibland förväntas, kan kännas svårt eller onödigt att delta i. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och sociala signaler såsom ögonkontakt är svårt att förstå och hantera vilket gör det jobbigt och stressande med relationer. De kan ofta inte läsa mellan raderna utan behöver tydliga signaler. De kan ha svårigheter med att märka när någon vill avsluta konversationen eller veta när det är läge att säga något. Denna nedsatta förmåga att avläsa och kommunicera gör den sociala kontakten väldigt ångestfylld och frustrerande för många. För att undgå detta kan det bli så att personer med Aspergers analyserar de sociala interaktionerna i detalj för att förstå och att de inte kan släppa det innan alla frågor är besvarade. Det kan hjälpa dem väldigt mycket med terapi online där de i sin hemmiljö kan känna sig trygga och ha kvar sina rutiner samtidigt som de får hjälp av en psykolog online med sina svårigheter.

Asperger relationer

Svårigheter med känslouttryck

Ofta finns svårigheter att finna ord för känslor och osäkerhet kring nyanserna. Detta gör det svårt att skilja mellan att vara frustration, ilska och besvikelse och personen kanske kallar alla dessa känslor för att vara arg.  Detta påverkar inte bara förståelsen av sina egna känslor utan också för andras tankar och känslor. Det gör det i sin tur också svårare att förutse, tolka och hantera sina egna och andras reaktioner. Genom att iaktta hur personer i samma situation kan reagera tränar de sig i att känna igen och hantera känslor. Känslospråket kommer alltså inte spontant utan de måste få känslorna systematiskt förklarade. Kvinnor med ASD/Asperger har oftast bättre förmåga än män att imitera andras beteende. De ter sig därför mer socialt kompetenta än de faktiskt är.

Föreställningsförmågan

Aspergers har ofta svårt att föreställa sig saker de inte har erfarenhet av. Beslutsfattande kan därför vara jobbigt eftersom de har svårt att föreställa sig hur beslutet kommer att falla ut. Tankarna tenderar att vara konkreta och logiska och personer med asperger uppfattar ofta saker bokstavligt. De kan ha svårt för att förstå att en fråga kan vara en uppmaning så som exempelvis: "-kan du hämta...." Svaret kan då bli ett "ja" utan ett handlande, vilket kan resultera i onödiga konflikter.
De är ofta duktiga på problemlösning, mönsteridentifiering samt att tänka logiskt. Det finns också ofta ett starkt intresse för hur saker fungerar och de lär sig detta ovanligt lätt. Inom ramen för dessa specialintressen arbetar de ofta väldigt målmedvetet, uthålligt och fokuserat, vilket står i kontrast till att de istället har väldigt svårt för att lära sig saker de inte är intresserade av. De finner inte det motiverande att göra saker för att få uppskattning från andra. Att göra saker bara för att vara duktig är oftast inte deras grej. Däremot är de ofta väldigt plikttrogna och ärliga.

Asperger stressStresskänslighet

Nya och ovana saker, improvisationer samt att behöva välja mellan olika alternativ kan vara oerhört stressande för en person med asperger. Detta har att göra med att de har svårare än de flesta andra med att planera och organisera sin tillvaro samt att de har svårt med tidsuppfattningen. Detta innebär i sin tur att de kan ha svårare att komma igång eller avsluta saker som behöver göras. Behovet av struktur resulterar i svårigheter med förändringar och att bryta rutiner. Sysslor som andra gör per automatik kan de behöva planera steg för steg. Dagarna består mycket av rutiner beträffande mat, sovtid, hygien. Det kan leda till fixeringar och låsningar som är svåra att bryta.

Även personer med Aspergers syndrom uppskattar omväxling, men varje omställning tar mycket tid och energi. De gillar inte överraskningar utan behöver tydlig information om förändringar för att kunna förbereda sig för det som ska hända. ASP personer blir därför ofta blir stressade i vår föränderliga värld.

Forskning har indikerat att personer inom autismspektrumet återhämtar sig  långsammare rent fysiologiskt efter stress på grund av en fördröjning i frisättningen av den signalsubstans som dämpar stresspådrag. Det leder till höga nivåer av oro över tid. Dessutom saknas ofta förmågan att lugna sig själv. Tryggheten och trösten behöver komma utifrån. Denna extra stresskänslighet kan leda till ångest, depression och tvångstankar. Många tjejer med Aspergers syndrom undviker därför medvetet krav.

Andra vanliga symtom vid ASD/Asperger

Det finns en rad andra symtom som också är vanlig vid Aspergers syndrom:

 • annorlunda sinnesuppfattning
 • svårigheter med könsidentifiering
 • depression
 • självskadebeteende

Asperger symptomAnnorlunda sinnesuppfattning

Aspergers har ofta en annan känslighet för ljud, lukt, smak, konsistens och beröring. Kläder kan kännas obehagliga. beröring kan uppfattas konstigt, ljud kan vara störande och smak och lukt kan vara intensivare än andras. Aspergers har också ofta svårt med motoriken vilket kan göra det svårt att cykla eller simma. De är därför ofta inte så intresserade av sport och kanske då framför allt inte av lagsport som ju dessutom kräver en social förmåga.

Svårare med könsidentifiering

Det är vanligare än genomsnittet att personer med Aspergers syndrom har en osäkerhet kring sin könsidentitet och könsroll. Det verkar viktigare för dem än för andra att känna samhörighet med personer av motsatt kön utifrån deras intressen och sociala stil. Det är ofta som flickor med ASD/Asperger beskrivs som pojkflickor.

Asperger, depression och självskadebeteende

Asperger depressionVi är sociala varelser och relationen till andra påverkar mycket hur vi mår och i och med att personer med ASP har svårt med att förstå det sociala samspelet kan detta leda till en depression och social fobi. Desto svårare en personen har att uttrycka sig i ord, desto större risk för utagerande eller självdestruktivt beteende. Därför behöver Aspergers hjälp med att öva upp förmågan att prata och resonera om sina känslor och tankar. Det kan också hjälpa att lära sig utantill användbara fraser.
För att underlätta det sociala samspelet kan man skriva in saker i en kalender och programmera exempelvis mobilen för påminnelser. Att använda scheman för städning, hygien, handling med mera underlättar ofta också vardagen.
Avslappningsövningar, meditation och träning kan användas för att hantera den ökade stressen hos personer med Aspergers.

Terapi och stöd vid Asperger syndrom

Det kan behövas professionell hjälp med att hantera svårigheter av att känna sig annorlunda. Det kan ibland gå så långt att ångesten leder till olika former av beroende så som alkoholism och spelberoende. Man kan i terapi exempelvis arbeta med att höja självkänslan för att hjälpa personen att minska press och kraven på denne själv så att den inte blir upptagen av att kontant värdera sig själv. Psykolog Online erbjuder terapi online för personer med Aspergers syndrom som har behov av att höja sin självkänsla, minska krav, minska social ångest, motverka depression och strukturera vardagen.

Även närstående till personer med ASD/Asperger kan behöva professionellt stöd då det kan vara mycket påfrestande att vara anhörige eftersom det innebär mycket framförhållning, regler och överseende med att personen med ASP har en oförstående för känslor. Det kan vara utmattande att förklara eller påminna om saker som för andra människor är fullkomligt naturliga saker. Du kan som anhörig till en person med Asperger känna dig osedd, men kom ihåg att du inte måste anpassa dig till allt men att det är viktigt att vara övertydlig med dina behov och avsikter. I längden kan det dock vara utmattande och man kan behöva stöd i hur man skall förhålla sig till den anhörige med ASD/Asperger. Psykolog Online har god erfarenhet i detta och hjälper dig gärna.

Comments are closed.

Boka samtal
Stäng

Boka samtal

För att boka ett samtal, fyll i nedanstående formulär.

  * = obligatoriskt

  Villkor för Samtal på PsykologOnline

  För att använda PsykologOnline måste du ha fyllt 18 år.

  Rådgivning online

  Ibland är man bara i behov av ett eller ett par stödsamtal av psykologisk rådgivning online där Du kan berätta om dina funderingar eller ställer en fråga till Psykologen. Du ansvarar själv för hur Du använder vägledning och råd du får på PsykologOnline.

  Samtalstid och form för Terapi online

  Alla sessioner online startar och avslutas på avtalad tid och varar i 45 min. Du är själv ansvarig för att ringa upp Psykologen i tid för att kunna nyttja hela sessionen. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

  Onlineterapi är inte lämpligt vid allvarliga psykiska problem såsom: självmordstankar, självskadebeteende, psykos, missbruk och övergrepp. PsykologOnline erbjuder inte hjälp vid utredningar, intyg och diagnostik.
  Du åtar dig att informera terapeuten under bedömningssamtalen om du haft psykiska problem tidigare i ditt liv eller i dagsläget tar psykofarmaka.

  Du har alltid rätt att avsluta behandlingen när som helst.

  Bokningar och avbokningar

  Bokning och avbokning av en session oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via mejl: admin@psykologonline.nu. I regel får Du svar på mejl inom 24 timmar.

  För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid återbetalas inte avgiften. PsykologOnline återbetalar aldrig avgifter för tidigare sessioner. Vid återbud minst 24 timmar innan avtalad tid av rabatterade behandlingar återfås resterande del minus kostnad för utnyttjad del till normalpris.

  Betalade sessioner kan användas inom 2 år från betalningsdatum, efter detta datum förfaller de och återbetalas inte.

  Om PsykologOnline är ansvarig för att sessionen inte kommit till stånd erbjuds i första hand ny tid och i annat fall betalas avgiften tillbaka. PsykologOnline tar inte ansvar för och kompenserar inte förlorad tid vid tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. PsykologOnline åtar sig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

  Betalning för onlineterapi

  Terapi och stödsamtal online betalas i förväg med kontokort/Visakort/Mastercard genom Stripe innan sessionen. Stripe bokför din betalning samt informerar PsykologOnline om att den är genomförd.

  Senast uppdaterad 9 juli 2018